Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, áp dụng từ ngày 10/01/2022