Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, áp dụng từ ngày 03/01/2022