BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 

 

1. Hoàng Minh Điền
Chức vụ: Chủ tịch

 

 

2. Huỳnh Thị Kim Ngân
Chức vụ: P.Chủ tịch

 

3. Trần Thị Lan Hương
Chức vụ: Ủy viên

 

4. Trần Thị Kim Ngân
Chức vụ: Ủy viên

 

5. Kha Huy Hảo
Chức vụ: Ủy viên
6. Trần Huỳnh
Chức vụ: Ủy viên