Thời khoá biểu học kỳ I, năm học 2019 - 2020 (áp dụng từ 04/11/2019)