Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020 (Áp dụng từ 09/3/2020)