Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, áp dụng từ ngày 14/12/2020